Disclaimer

Capital Value B.V. is statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 52920569. Capital Value B.V., de betrokken adviseur en/of diens medewerkers zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de (commerciële) informatie die op deze website ter beschikking is gesteld en de volledigheid en juistheid daarvan. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Value B.V.