Privacyverklaring

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Capital Value B.V. en Capital Value Taxaties B.V. (hierna: Capital Value) Maliebaan 85, 3581 CG Utrecht.

Capital Value respecteert uw privacy en persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. In deze privacyverklaring is weergegeven hoe Capital Value uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden verwerkt en welke rechten u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan; alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, geslacht, functie en titel;
  • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres (zakelijk) en telefoonnummer;
  • Gegevens over uw bedrijf of organisatie;
  • (Eerdere) nieuwsbrieven, mailings en/of uitnodigingen voor evenementen die wij u hebben toegestuurd;
  • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
  • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.


Verkrijging persoonsgegevens

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn of de organisatie waar u werkzaam bent).

Doeleinden van gebruik
Capital Value verwerkt uw persoonsgegevens voor marketing en business development doeleinden, om passend woningbeleggingsaanbod toe te kunnen sturen, verbetering van onze diensten en website, behandeling van uw sollicitatie, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen in het geval van een overeenkomst, social media sharing en het doen van onderzoek naar de woning(beleggings)markt.

Wij willen u alleen informeren over de ontwikkelingen op de woning(beleggings)markt die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken wij de informatie die wij van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Capital Value informeert dat u geen (digitale) berichten meer wenst te ontvangen.

Uw rechten
Onderaan elke digitale mailing die u van Capital Value ontvangt, kunt u zich afmelden via de link ‘afmelden’. Tevens is het mogelijk om u af te melden of uw toestemming in te trekken door dit aan ons kenbaar te maken via een e-mail aan info@capitalvalue.nl.

Daarnaast heeft u het recht Capital Value te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan info@capitalvalue.nl. Voor een volledig overzicht van uw rechten en de privacyregelgeving, verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
Capital Value maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er worden zowel functionele als niet-functionele cookies geplaatst.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Capital Value is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Capital Value vallen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Capital Value blijven te allen tijde voorbehouden aan Capital Value. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Capital Value.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Capital Value behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op onze website. Om deze reden adviseren wij u om onze website regelmatig te raadplegen.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Capital Value, info@capitalvalue.nl of 030 72 71 700.